روش حمل و نقل را انتخاب کنید

روش حمل و نقل زمان تحویل کارمزد
پیک
سراسر کشور
۲ - ۴ روزه ۸۰ هزار تومان
حمل و نقل محلی
سراسر کشور
تا یک هفته ۵۰ هزار تومان
نرخ ثابت
سراسر کشور
۵ - ۷ روزه ۶۰ هزار تومان
آژانس حمل و نقل زمینی
سراسر کشور
۴ - ۶ روزه ۷۰ هزار تومان
وانت محلی از فروشگاه
سراسر کشور
رایگان