سبد خرید

محصول نام کالا قیمت واحد تعداد کالا مجموع
item کتاب سفید 1400 تومان
1400 تومان
item کتاب قرمز 20000 تومان
20000 تومان
item کتاب و خودکار 25000 تومان
25000 تومان
item کتاب داستان 10000 تومان
10000 تومان

مجموع خرید

  • زیرمجموعه 150000 تومان
  • کرایه حمل 3000 تومان
  • مجموع 180000 تومان
ادامه سفارش